Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Chcesz zostać rodziną zastępczą? MOPS zaprasza na szkolenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą zawodową lub niezawodową na bezpłatne szkolenia. MOPS zachęca do zgłaszania się osoby, które chciałyby zawodowo opiekować się dziećmi jako pogotowie rodzinne lub jako rodzina specjalistyczna albo prowadzić rodzinny dom dziecka.

Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

- wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego);

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

- zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów;

- posiadają predyspozycje i odpowiednią motywację do pełnienia pieczy zastępczej.

Osoby, które spełniają te warunki, mogą zgłosić się do MOPS ul. Józefińska 14, pok. 206. Przed rozpoczęciem szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych odwiedzą pracownicy MOPS, aby ustalić ich sytuację mieszkaniową. Następnie rodzice przechodzą szkolenie, po którym uzyskują opinię dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji rodzica zastępczego lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenie trwa około 3 miesiące.

Zawodowi rodzice oraz rodziny zastępcze niezawodowe otrzymują wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł. Babcie, dziadkowie oraz rodzeństwo dziecka, którzy opiekują się dziećmi jako rodzina zastępcza, otrzymują pomoc na utrzymanie dziecka w wysokości 660 zł. Jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, dodatkowo otrzymuje 200 zł.

W Krakowie wynagrodzenie zawodowego rodzica zastępczego wynosi 3100 zł – 3 300 zł, a rodzina specjalistyczna, która opiekuje się jednym dzieckiem niepełnosprawnym otrzymuje 2200 zł brutto.

Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o pieczy zastępczej otrzymuje co najmniej 2000 zł (oraz pomoc na utrzymanie dziecka 1000 zł).

Rodzice zastępczy przyjmują dzieci do swojego domu, natomiast osoby, które zdecydowałyby się prowadzić rodzinny dom dziecka, zamieszkują razem z powierzonymi im dziećmi w placówce przeznaczonej na rodzinny dom. Najczęściej taka nieruchomość należy do Miasta lub organizacji pozarządowej której zleca się prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Wówczas rodzic jest zatrudniony przez ten podmiot.

Natomiast osoby, które zdecydują się na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego otrzymają pomoc na dziecko w wysokości 660 zł. Zarobią co najmniej 3000 zł, otrzymują również środki na utrzymanie placówki. Wszyscy rodzice zastępczy mogą korzystać z pomocy specjalistów.

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów 12 616 53 33 i 12 616 53 32; pracownicy MOPS udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

W Krakowie funkcjonuje 338 rodzin spokrewnionych z dzieckiem (wychowuje się w nich 426 dzieci), 111 niespokrewnionych niezawodowych (dla 130 dzieci). Ponadto w Krakowie działają 22 pogotowia rodzinne dla 48 dzieci, 9 rodzin specjalistycznych dla 9 dzieci oraz 10 rodzinnych domów dziecka, które dysponują 76 miejscami dla dzieci.(JD)

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-03-05
Data aktualizacji: 2012-03-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź