Dokument archiwalny

Konkursy Grantowe

W trybie otwartego konkursu ofert Gmina Miejska Kraków zleca do realizacji zadania związane z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwiększeniem dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej i rekreacyjnej prowadzonej przez krakowskie organizacje sportowe.

Zlecane zadania mieszczą się w następujących obszarach:

UPOWSZECHNIANIE SPORTU I REKREACJI:

  • „Droga do mistrzostwa” – wspieranie rozwoju programów całorocznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – zawodników, uprawiających określoną dyscyplinę sportu dla osiągnięcia optymalnej sprawności fizycznej i posiadających wymagane uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz ich udziału w systemie indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji sportowej, zgodnej z postanowieniami statutów i regulaminów właściwych związków sportowych, zmierzającej do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, z wyłączeniem działalności związanej z zawodowym uprawianiem sportu lub udziałem w rozgrywkach i współzawodnictwie prowadzonym przez ligi zawodowe;
  • „Aktywny Kraków – pasja, radość, styl” – zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, mających na celu rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej, odnowę sił psychofizycznych, aktywny wypoczynek lub popularyzację walorów rekreacji ruchowej, ukierunkowanych na zabawę, zadowolenie, kształtowanie i utrzymanie zdrowia, nie związanych z udziałem w systemie stałego współzawodnictwa sportowego krajowych i lokalnych związków sportowych,

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

  • „Realizacja wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym” – wspieranie organizacji prestiżowych mistrzowskich imprez sportowych na terenie Krakowa, związanych z zewnętrzną promocją Miasta;
  • Organizacja lokalnych imprez sportowo – rekreacyjnych" – wspieranie organizacji imprez dla mieszkańców Krakowa o zasięgu miejskim lub dzielnicowym;

ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

  • Organizacja letnich i zimowych obozów sportowych" – wyjazdowe turnusy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane w wypoczynkowych miejscowościach.

REMONT OBIEKTÓW KULTURY FIZYCZNEJ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY:

  • „Remonty infrastruktury sportowej” – realizacja prac budowlanych odtworzeniowych w istniejących obiektach kultury fizycznej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków;

Informacje o konkursie ogłaszane są w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Magistratu w terminach jesiennym i wiosennym. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz upowszechnianie kultury fizycznej) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej posiadające osobowość prawną.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, tel. 12 616-9611, faks. 12 616-9121 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu