górne tło

Zasady korzystania z Internetowej Giełdy Podręczników Szkolnych (IGPS)

1.

Internetowa Giełda Podręczników Szkolnych prowadzona jest przez Urząd Miasta Krakowa - Wydział Informacji, Turystyki i Promocji (pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków), przy współpracy z Wydziałem Edukacji UMK /administrator/ (ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków).

2.

Na IGPS mogą być wystawiane lektury szkolne oraz podręczniki zgodne z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW MEN umieszczonych na stronie http://www.konferencje.men.gov.pl/nowepodreczniki/, zwane dalej książkami.

3.

SPRZEDAJĄCYM może być osoba zamieszczająca ogłoszenie na IGPS o chęci sprzedaży książek, a KUPUJĄCYM osoba dokonująca zakupu książki od osoby zamieszczającej ogłoszenie na stronach IGPS.

4.

OFERTA - informacja o PODRĘCZNIKU lub LEKTURZE zawarta na IGPS mogąca prowadzić do zawarcia transakcji na warunkach uzgodnionych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym i zgodnymi z ZASADAMI.

5.

ADMINISTRATOREM jest osoba prowadząca IGPS, pracownik UM Krakowa.

6.

IGPS zawiera ogłoszenia w różnych kategoriach tematycznych (posegregowanych z uwzględnieniem kryterium przedmiotu szkolnego).

7.

Administrator ma prawo zmieniać kategorie przyporządkowania zgodnie z przyjętym podziałem tematycznym.

8.

WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I KORZYSTANIA Z IGPS.


1)

Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


2)

Przedmiotem ogłoszenia w IGPS jest kupno lub sprzedaż książek, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszych ZASAD.


3)

Ogłoszenia mają charakter otwarty - podawane przez Użytkowników informacje o formie kontaktu oraz ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej IGPS przy podręczniku, którego dotyczą oraz przesyłane e-mailami.


4)

Administrator ma prawo w każdej chwili usunąć ofertę Użytkownika, który w jakikolwiek sposób utrudnia działanie IGPS oraz łamie niniejsze ZASADY.

9.

REJESTRACJA


1)

Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z IGPS dokonywana jest po podaniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.


2)

Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym w tym adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.


3)

Użytkownik ma obowiązek wprowadzania koniecznych danych każdorazowo, jeżeli chce zamieścić nową ofertę.


4)

Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych danych przez administratora, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych i Zasadach. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami.


5)

Dane zamieszczających ogłoszenia na IGPS, będą przekazywane Kupującemu, na jego żądanie w celu weryfikacji złożonej oferty w przypadku zaistnienia konieczności ustalenia danych osobowych.


6)

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.


7)

W uzasadnionych przypadkach Administrator może zażądać udokumentowania podanych danych.


8)

Na pisemny wniosek strony trzeciej UM Krakowa może udostępnić dane osobowe Użytkownika, które posiada, jeżeli ma to służyć ochronie praw autorskich lub innych, wniosek taki musi być odpowiednio udokumentowany.

10.

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW


1)

Osobiste dane będą przekazywane Użytkownikom tylko w celu związanym z realizacją zamieszczonego ogłoszenia lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności regulowanych przepisami prawa oraz niniejszych Zasad.


2)

Jawny jest zakres danych udostępniony publicznie na stronach IGPS, pozostałe dane mogą być przekazane tylko w uzasadnionych przypadkach w celu umożliwienia dokonania transakcji lub ustalenia danych osoby łamiących przepisy prawa oraz niniejszych Zasad.


3)

Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych kategorii.

11.

PRZEBIEG ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA


1)

Użytkownik powinien dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć omyłkowego zamieszczenia danych.


2)

Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami i konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszymi Zasadami i przepisami polskiego prawa.


3)

Usunięcie ogłoszenia następuje z upływem czasu, na który przewidziane było jego zamieszczenie.


4)

Wszystkie oferty i związane z nimi dane starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane z systemu.


5)

Zamieszczone ogłoszenia mają wyłącznie charakter informacyjny. Od obopólnej zgody stron zależy zawarcie transakcji oraz ustalenie miejsca i sposobu przekazania przedmiotu transakcji.

12.

ZAWARCIE UMOWY


1)

Umowa zostaje zawarta na zasadach ustalonych pomiędzy użytkownikami poza IGPS.


2)

UM Krakowa nie jest stroną transakcji nie bierze odpowiedzialności za książki oferowane do sprzedaży, ani nie pobiera prowizji od sprzedanych książek.


3)

Ceny zawarte w ogłoszeniach są cenami końcowymi i nie mogą być do nich doliczane jakiekolwiek dodatkowe opłaty, poza kosztami przesyłki, o ile są one osobno wyraŹnie wyszczególnione.


4)

Jeżeli to konieczne do podanej ceny powinien być doliczony podatek VAT.


5)

UM Krakowa nie pobiera jakichkolwiek opłat za korzystanie z serwisu IGPS.
13.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1)

UM Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników oraz za podręczniki i lektury oferowane przez nich na sprzedaż na IGPS.


2)

UM Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność podręczników i lektur sprzedawanych w ramach ogłoszeń, rzetelność i prawdziwość ich opisu, zdolności Sprzedających do dokonania transakcji, aktualność ofert oraz wypłacalność i możliwość zrealizowania transakcji przez Użytkowników składających oferty kupna.


3)

UM Krakowa nie sprawuje nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością transakcji zawieranych na podstawie informacji uzyskanych w IGPS.


4)

UM Krakowa oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą informacji zamieszczonych na IGPS, dotyczy to m.in. wszelkich roszczeń związanych z podręcznikami i lekturami sprzedawanymi, również tymi dotyczących niezgodności podręczników i lektur z opisem oraz wysokości podawanych cen.


5)

UM Krakowa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu oraz ewentualne straty Użytkowników, które mogą w ich wyniku powstawać.


6)

UM Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i aktualność danych przesyłanych korzystającemu, a także za poprawność adresów docelowych podanych przez Użytkowników.


7)

W przypadku braku zgody na otrzymywanie e-maili w związku z ofertą sprzedaży podręczników i lektur zamieszczonych w IGPS Administrator po otrzymaniu takiej informacji usuwa w informację z bazy IGPS.


8)

UM Krakowa zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad, a także zamieszcza reklamę innych serwisów oraz używa słów uznawanych za wulgarne.


9)

Osoba, której ogłoszenie zostało usunięte, nie może ponownie zamieścić ogłoszenia bez uprzedniej zgody Administratora.


10)

UM Krakowa zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla UM Krakowa.


11)

UM Krakowa ma prawo do usunięcia ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszych Zasad.


12)

Podręczniki i lektury szkolne oferowane w ramach ogłoszeń wystawiane są na sprzedaż przez Użytkowników. UM Krakowa nie jest stroną w tych aukcjach i użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do zamieszczenia ogłoszenia.


13)

UM Krakowa nie weryfikuje zgodności opisów ze stanem faktycznym podręczników i lektur. Umieszczający ogłoszenie powinien dołożyć szczególnej staranności w celu opisania podręczników i lektur zgodnie ze stanem faktycznym.


14)

Administrator ma prawo usunięcia lub zmiany kategorii każdego ogłoszenia. W takim wypadku Administrator poinformuje Użytkownika, o ile to możliwe, o usunięciu danego ogłoszenia lub zmianie kategorii.


15)

UM Krakowa zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia, które może mieć negatywny wpływ na wizerunek IGPS.


16)

Aktualizacja ogłoszeń odbywa się w czasie pracy UM Krakowa z uwzględnieniem harmonogramu pracy administratora. Nie póŹniej niż 24 godziny po zgłoszeniu. Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń związanych z ewentualnym opóŹnieniem zamieszczenia ogłoszenia lub nie aktualnością informacji.


17)

UM Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za wpisywanie do adresów e-mailowych osób trzecich, którzy nie wyrazili woli otrzymywania informacji.

14.

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO


1)

Warunki obowiązujących pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w odniesieniu do przedmiotu ogłoszenia określa, na piśmie lub w inny sposób, strona sprzedająca. Obowiązkiem Sprzedającego, jest powiadomienie o tych warunkach Użytkowników.


2)

Umowne warunki pomiędzy stronami transakcji nie mogą być sprzeczne z niniejszymi Zasadami ani naruszać obowiązującego w Polsce prawa.


3)

Zgłaszając towar Sprzedający potwierdza, że posiada prawa własności do przedmiotu transakcji i może je przekazać każdemu, kto nabędzie towar w ramach transakcji.


4)

UM Krakowa może zawiadomić Policję lub prokuratora w przypadku podejrzenia, że oferowane podręczniki (lektury) pochodzą z przestępstwa.

15.

OPIS PODRĘCZNIKÓW LUB LEKTUR SZKOLNYCH


1)

Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu podręcznika lub lektury. Informacje dotyczące pochodzenia podręcznika (lektury) i jego stanu, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.


2)

Opis podręcznika (lektury) może odnosić się wyłącznie do przedmiotu IGPS. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama i/lub sposób promocji oraz usług oferowanych poza IGPS, a także do organizowania konkursów.


3)

Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby sprzedaż podręczników i stworzone przez niego opisy przedmiotów transakcji oraz inne czynności bądź informacje, związane z ofertą nie naruszały obowiązującego prawa.


4)

Ofertę należy umieścić w kategorii, która najlepiej pasuje do oferowanego podręcznika (lektury). Umieszczanie oferty w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych podręczników) jest niedozwolone.

16.

ZMIANY ZASAD


UM Krakowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych Zasad i uruchomienia nowej wersji IGPS.