górne tło

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Instytucje orzekające

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest orzecznictwem dla celów pozarentowych, a orzeczenia wydawane są w celu korzystania z ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności powołane są:

Właściwość miejscową Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub dziecka w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

W przypadku osób bezdomnych, przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, właściwość miejscową ustala się według ich miejsca pobytu.

Dla osób zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub przebywających na jej terenie z powodów wskazanych powyżej, właściwym miejscowo organem I instancji jest Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, funkcjonujący w strukturze Urzędu Miasta Krakowa.

 

Co można załatwić

Do zadań Powiatowych/Miejskich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy prowadzenie wszelkich spraw związanych z:

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po ukończeniu 16 roku życia.

Orzeczenie wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, albo za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną, w tym:

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności następuje na posiedzeniu składu orzekającego, po przeprowadzonym uprzednio badaniu lekarskim.

Osoba zainteresowana zawiadamiana jest o terminie badania lekarskiego i posiedzenia składu orzekającego listownie, na co najmniej 14 dni przed jego datą, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Stopnie niepełnosprawności

Skład orzekający wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczające osobę zainteresowaną lub dziecko po ukończeniu przez nie 16 roku życia do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego.

Ważne informacje w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Każde orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:

  1. informacje o czasie, na jaki zostało wydane:

  1. cyfrowo-literowe określenie symbolu przyczyny niepełnosprawności

  2. wskazania, dotyczące w szczególności:

Niezgoda na treść wydanego orzeczenia

W ciągu 14 dni od daty odbioru orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przysługuje możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dla osób zameldowanych w Gminie Miejskiej Kraków lub przebywających na jej terenie z opisanych wcześniej powodów jest to Wojewódzki Zespół mieszczący się przy ulicy Olszańskiej 5). Odwołanie składa się za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie.

Z kolei orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności może być zaskarżone do sądu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia (dla osób zameldowanych w Gminie Miejskiej Kraków lub przebywających na jej terenie z opisanych wcześniej powodów jest to Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie).

Postępowanie w sprawach odwoławczych jest wolne od kosztów i opłat sądowych.

Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje także orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich lub o niezdolności do pracy.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się:

W tego typu postępowaniu stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych dokumentów, a wskazania zawarte w orzeczeniu ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Niezgoda na treść wydanego orzeczenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanego przez Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie przysługuje odwołanie.

Orzekanie o niepełnosprawności

Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed ukończeniem 16 roku życia.

Orzeczenie wydaje się na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka lub jego opiekuna prawnego, albo za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną, w tym:

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje na posiedzeniu składu orzekającego po przeprowadzonym uprzednio badaniu lekarskim.

Przedstawiciel ustawowy dziecka lub opiekun prawny zawiadamiany jest o terminie badania lekarskiego i posiedzenia składu orzekającego listownie, na co najmniej 14 dni przed jego datą, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Ocena niepełnosprawności dziecka dokonywana jest na podstawie:

Orzeczenie zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych może stanowić podstawę do:

Niezgoda na treść wydanego orzeczenia

W ciągu 14 dni od daty odbioru orzeczenia zaliczającego dziecko do osób niepełnosprawnych przysługuje możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dla osób zameldowanych w Gminie Miejskiej Kraków lub przebywających na jej terenie z opisanych wcześniej powodów jest to Wojewódzki Zespół mieszczący się przy ulicy Olszańskiej 5). Odwołanie składa się za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie.

Z kolei orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności może być zaskarżone do sądu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia (dla osób zameldowanych w Gminie Miejskiej Kraków lub przebywających na jej terenie z opisanych wcześniej powodów jest to Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie).

Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest od kosztów i opłat sądowych.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenia wydawane przez Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności stanowią podstawę do przyznania ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumentem potwierdzającym status osoby niepełnosprawnej jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności, wydawana przez Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny dziecka składa w zespole dołączając do niego:

Jeżeli osoba posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego ważnego i prawomocnego orzeczenia.

O terminie odbioru legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osoba zainteresowana powiadamiana jest telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie korespondencji tradycyjnej.

Postępowanie w sprawie wydania legitymacji nie podlega opłatom, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności pobierana jest opłata w wysokości 15 złotych.

Symbol niepełnosprawności w legitymacji

Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, w legitymacji wpisywany jest symbol przyczyny niepełnosprawności, a w przypadku orzeczeń o stopniu niepełnosprawności również stopień niepełnosprawności za pomocą fotokodu QR.

Okres ważności legitymacji

Legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

Karta parkingowa

Organem wydającym kartę parkingową  jest wybrany Przewodniczący Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej), zaś w przypadku placówki - Przewodniczący Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwy ze względu na siedzibę placówki.

Ze względu na odrębność i obszerność tematu szczegółowe informacje na temat karty parkingowej znajdują się w odrębnym tekście.

link do tekstu o karcie parkingowej