górne tło

Zastrzeżenie praw autorskich

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały fotograficzne/audiowizualne/graficzne/tekstowe/dźwiękowe zamieszczane na wortalu Kraków Otwarty na Świat podlegają ochronie prawnej.  Prawa do zawartości tych elementów są zastrzeżone na rzecz Kancelarii Prezydenta UMK lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z Gminą. Pobieranie, korzystanie, rozpowszechnianie materiałów wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Wszelkie wykorzystywanie materiałów pochodzących z wortalu Kraków Otwarty na Świat, w celach komercyjnych, politycznych, w tym w przypadku, gdy prawa zostały zastrzeżone na rzecz innego podmiotu niż Gmina, wymaga pozyskania zgody Kancelarii Prezydenta UMK.  Publikujący zobligowany jest do identyfikacji materiału poprzez oznaczenie autora oraz źródła pochodzenia.

Zakres wykorzystania nie może naruszać prywatności osób fizycznych, w tym dóbr osobistych, wizerunku osoby uwidocznionej na zdjęciu. Materiał przedstawiający wizerunek lub informacje dotyczące osoby pełniącej funkcje publiczne powinien być wykorzystywany w celu ilustrowania działań o charakterze publicznym, tak aby publikacja lub kontekst nie naruszał interesów, prestiżu, dobrego imienia Gminy Miejskiej Kraków (w tym jednostek/organów Gminy – m.in. Prezydenta Miasta Krakowa/Rady Miasta Krakowa). 

Dozwolone korzystanie ze zdjęcia/zdjęć nie stanowi zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby (osób) figurujących na zdjęciu (zdjęciach). Korzystający zobowiązany jest do zachowania w tym zakresie szczególnej ostrożności.

Kancelaria Prezydenta nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane bezprawnym wykorzystaniem materiałów pochodzących z wortalu Kraków Otwarty na Świat, w tym za roszczenia osób trzecich dot. bezprawnego rozpowszechniania wizerunku.

 

 

dolne t�o