Program ochrony przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 - 2018

Uchwałą nr NR XCII/1379/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. przyjęty został „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 – 2018". Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 119 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Program >>

W uchwalonym dokumencie określono potrzeby i kolejność podejmowania działań mających na celu ograniczenie ponadnormatywnego poziomu hałasu na poszczególnych obszarach miasta z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków. Zadania realizowane będą w latach 2014 - 2018 przez zarządzających drogami, liniami tramwajowymi i kolejowymi, inne podmioty odpowiedzialne za emisję hałasu do środowiska oraz organy administracji.

Program został sporządzony w oparciu o Mapę akustyczną Miasta Krakowa. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Prezydent sporządza mapy akustyczne co 5 lat, a program ochrony środowiska przed hałasem aktualizuje się co najmniej raz na 5 lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji (art. 119 ust.6 ww. ustawy).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe