Komunikat archiwalny

Zostań dyrektorem Muzeum AK

Doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem i działalnością wystawienniczą, znajomość prawa zamówień publicznych w kulturze oraz znajomość zagadnień związanych z II wojną światową, tematyką militarną i Armią Krajową – m.in. taką wiedzę powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie. Na przesłanie zgłoszenia do Urzędu Miasta Krakowa kandydaci mają 40 dni licząc od 19 lutego, wtorek.

Zostań dyrektorem  Muzeum AK
Fot. muzeum-ak.pl

Do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum może przystąpić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta w pełni z praw publicznych; ukończyła studia wyższe magisterskie; ma co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, wymagających doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi m.in. w instytucjach kultury, administracji rządowej i samorządowej; posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej; jest niekarana; legitymuje się dobrym stanem zdrowia, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym; posiada biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Preferowani będą kandydaci posiadający: udokumentowaną działalność w zakresie muzealnictwa, w tym w szczególności w dziedzinie działalności wystawienniczej; znajomość prawa zamówień publicznych w kulturze, zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz administracji; umiejętności i doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniu projektami. A także posiadający: predyspozycje i zdolności organizacyjne; doświadczenie i znajomość zagadnień pozyskiwania funduszy budżetowych, pozabudżetowych oraz z Unii Europejskiej; znajomość zagadnień z dziedziny: II wojny światowej, tematyki militarnej i Armii Krajowej; wykształcenie wyższe z zakresu historii, historii sztuki, muzealnictwa, prawa, zarządzania, marketingu.

Kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty na stanowisku nr 6 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, pl/ Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłać je na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie" (w ciągu 40 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie lokalnej, czyli od 19 lutego 2013 r.).

Planowany termin zakończenia postępowania konkursowego to 30 kwietnia 2013 r. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieniu pisemnie i telefonicznie.

Dodatkowe informacje o tym co powinny zawierać wnioski są dostępne na stronie: www.bip.krakow.pl (Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 371/2013).

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA FIEDOROWICZ-RAZMUS
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także