Ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 227/2 o powierzchni 0,1461 ha, objętej KW KR1P/00342899/2, położonej w obrębie 52, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Pod Szańcami.

 Cena wywoławcza wynosi: 686 500,00 zł netto + podatek VAT w stawce obowiązującej  w dniu zawarcia transakcji.

Wadium: 70 000,00 zł

 Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną na wniosek Gminy Miejskiej Kraków decyzją o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-2/7331/3895/09 z dnia 31.12.2009 działka może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem. Decyzja jest ostateczna.

Nieruchomość położona jest w terenie płaskim, lekko opadającym w kierunku północnym, posiada kształt zbliżony do trapezu, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą i krzewami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna niskiej intensywności oraz tereny niezagospodarowane częściowo zadrzewione. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego które biegnie w ul. Pod Szańcami. Wzdłuż zachodniej granicy przez działkę przebiega sieć gazowa średnioprężna. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi, którą stanowi ul. Pod Szańcami.

 2.      pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 134/2 o powierzchni 1, 0506 ha, położonej w obrębie 7, jednostka ewidencyjna Śródmieście, w rejonie al. 29 Listopada, objętej KW KR1P/00184993/5.

 Cena wywoławcza wynosi: 6 611 600,00 zł netto + podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia transakcji.

Wadium: 670 000,00 zł

 Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość położona jest w terenie określonym  w strukturze przestrzennej jako tereny przeznaczone do zabudowy i zainwestowania.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana jako parking bez tytułu prawnego, położona jest w terenie płaskim. W części porośnięta jest roślinnością trawiastą, w części stanowi utwardzoną nawierzchnię. Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Od al. 29 Listopada oddziela ją działka nr 134/1 stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kraków, która została wydzielona jako rezerwa terenu pod ewentualne poszerzenie al. 29 Listopada. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z opinią Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – zarządcy al. 29 Listopada - dojazd do działki należy projektować z układu dróg wewnętrznych stacji paliw zlokalizowanych po południowej stronie działki lub od ulicy Prandoty poprzez układ dróg wewnętrznych. Dojazd do działki winien zostać urządzony staraniem i na koszt nabywcy nieruchomości. Gmina Miejska Kraków nie występowała o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest stacja paliw oraz  linia kolejowa, a także zabudowa komercyjno – usługowa. Działka położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiegają sieci: ciepłownicza (zachodnia część działki), elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, telekomunikacyjna (wzdłuż północnej granicy działki), kanalizacyjna i wodna.

 3.      drugi przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 538/8 o powierzchni 0,6009 ha, objętej KW KR1P/00201894/7, położonej w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Tetmajera.

Cena wywoławcza wynosi 1 800 200,00 zł.

Wadium: 95 000,00 zł.

 Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr LXXXIII/1090/09 z dnia 21.10.2009 r. postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe” w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość.

Zgodnie z wydaną na wniosek Gminy Miejskiej Kraków decyzją nr AU-2/7331/1799/07 z dnia 13.06.2007 r. o ustaleniu warunków zabudowy nieruchomość może zostać zabudowana zespołem domów jednorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach. Decyzja jest ostateczna.

Nieruchomość ma kształt nieregularny. Położona jest w terenie o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z udziałem zieleni nieurządzonej. Powierzchnia działki jest wybetonowana. Na terenie działki znajdują się budynki magazynowo – biurowy i portierni – obydwa w złym stanie technicznym, bez okien i drzwi, do rozbiórki oraz stacja trafo, która częściowo wchodzi na teren działki nr 538/8. Zgodnie z pismem Enion S.A. stacja ta przewidziana jest do likwidacji po wybudowaniu nowej słupowej stacji transformatorowej. W północno - wschodnim narożniku działki znajduje się zbiornik przeciwpożarowy. Zbiornik ten nie figuruje w „Wykazie zbiorników wodnych na terenie miasta Krakowa” posiadanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Sprawa ewentualnej likwidacji powyższego zbiornika  może zostać rozważona przez  Komendę po przedłożeniu analizy przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla w/w obszaru, wykonanego przez uprawnioną osobę, w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz.1030). Gmina Miejska Kraków nie zlecała wykonania takiej analizy. Przez działkę przebiegają sieci wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 538/7 została wydzielona jako rezerwa terenu pod poszerzenie ul. Tetmajera. Wobec powyższego w celu umożliwienia dojazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 538/8 ustanowiona zostanie służebność przejazdu i przechodu po terenie  działek nr 538/2, 538/6 oraz części działki nr 521, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty jednorazowej opłaty w wysokości 121 870,00 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia transakcji.

 Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 21 września 2010 r.

 Opisane wyżej nieruchomości  wolne są od obciążeń. Z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy można zapoznać się w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pok. 413 w godzinach pracy urzędu. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 – z późniejszymi zmianami) Gmina Miejska Kraków wyrazi zgodę na przeniesienie na rzecz nabywców  decyzji  o ustaleniu warunków zabudowy, jeżeli złożą oświadczenie, że przejmą wszystkie warunki w niej zawarte.

 Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu   18 stycznia 2011 r. w sali konferencyjnej pok. 1A na parterze.

 poz. 1 – o godz.   9.00

poz. 2 -  o godz. 10.00

poz. 3 –  o godz. 11.00

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

-    przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu              14 stycznia 2011 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Tetmajera zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Pod Szańcami i w rejonie al. 29 Listopada podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce  obowiązującej w dniu dokonania transakcji ( do końca 2010 r. stawka VAT wynosi 22%).

Ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT oraz jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności wraz z podatkiem VAT w stawce  obowiązującej w dniu dokonania transakcji (dot. poz. 3) płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 012 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl  Finanse i Mienie/ Przetargi na Nieruchomości/.

 Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF KODURA
Podmiot publikujący: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta