Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
Fot. www.krakow.pl

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

Dla niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa wnioski o dofinansowanie ze środków

PFRON likwidacji barier architektonicznych realizuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Dział Rehabilitacji ,
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków
parter, pok. 008

tel. 012 616 54 05, fax 012 616 54 01

Kolejność postępowania

Z Działu Rehabilitacji pobieramy do wypełnienia druk Wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Druk wraz z obowiązującą procedurą, dostępny jest również na stronie internetowej www.mops.krakow.pl.

Wniosek o dofinansowanie składamy w Dziale Rehabilitacji wraz z następującymi załącznikami:

 • Kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnym (oryginał do wglądu),
 • Kopią dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
 • Kopią orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 • Aktualnym zaświadczeniem lekarskim, wystawionym czytelnie i w języku polskim, zawierającym informacje o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się,
 • Kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych np. akt notarialny, umowa najmu (oryginał do wglądu),
 • Dokumentami potwierdzającymi wysokość oświadczonych we wniosku dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • Pisemną zgodą właściciela/i budynku na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie,
 • Pisemną informacją o innych źródłach finansowania zadania (np. oświadczeniem sponsora),
 • Szkicem pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego,
 • W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (do wniosku załączyć kserokopię – oryginał do wglądu).

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, wnioskodawca zostanie poproszony o:

 • Kosztorys, projekt, pozwolenie na budowę lub decyzję Wydziału Architektury UMK o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót (w koniecznych przypadkach),
 • Dokument potwierdzający przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego (jeżeli wnioskodawca takiego ustanowi).

Plus ewentualne dodatkowe dokumenty, które po zweryfikowaniu wraz z wnioskiem stanowią podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Dyrektorem MOPS w Krakowie a osobą niepełnosprawną. Umowa określa m.in. zakres rzeczowy podlegający dofinansowaniu, terminy realizacji przedsięwzięcia, kwotę dofinansowania, wysokość udziału własnego, sposób rozliczenia, a także inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, w tym w szczególności konieczność wykonania robót przez uprawniony podmiot w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Obowiązujące od 01.06.2008r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 2.983,98 zł. Zmienia się ono w niewielkim stopniu, co trzy miesiące i jest ogłaszane przez Prezesa GUS w formie komunikatu.

W trakcie realizacji umowy można wystąpić pisemnie o wypłatę zaliczki w wysokości do 50% wartości przedsięwzięcia (pod warunkiem wcześniejszego zaangażowania środków udziału własnego). Wyboru wykonawcy robót dokonuje osoba niepełnosprawna.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Przykładowy zakres rzeczowy dofinansowania:

Zamiana mieszkania na inne o podobnej powierzchni z kondygnacji wyższej na parter, wymagające małego przystosowania celem udostępnienia dla Wnioskodawcy, łącznie z udokumentowanymi kosztami przeprowadzki; budowa pochylni dla osoby niepełnosprawnej umożliwiającej samodzielne opuszczenie i powrót do miejsca zamieszkania; zakup i montaż podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń transportu pionowego; adaptacja i modernizacja mieszkania, w tym kuchni,

WC i łazienki w celu samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej np. likwidacja progów i wyrównanie poziomów posadzek w pomieszczeniach, ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych, dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb Wnioskodawcy, oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, zakup i montaż poręczy do WC i łazienki, zakup i montaż siedziska do kabiny prysznicowej; zakup i montaż podnośnika wannowego; zastosowanie rozwiązań kolorystycznych i fakturowych w celu poprawienia orientacji w otoczeniu, zmiana sposobu oświetlenia i doświetlenie pomieszczeń.

MOPS dokonuje kwalifikacji zakresu rzeczowego dofinansowania, oceniając indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej wynikające z posiadanej niepełnosprawności oraz niezbędność planowanego przedsięwzięcia w procesie rehabilitacji społecznej. Z uwagi na charakter niepełnosprawności do dofinansowania likwidacji barier architektonicznych kwalifikowanie są głównie osoby z niepełnosprawnością motoryczną/ruchową oraz wzrokową.

Pełna treść procedury wraz załącznikami

Podpowiedzi dobrych rozwiązań w zakresie likwidacji barier architektonicznych można znaleźć na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92), Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Bez barier beta